СЕРИАЛЫ ОНЛАЙН НА 1SERIAL.TV


Текст песни Era - AmenoDori me interimo
Adapare
Dori me
Ameno Ameno
Latire
Latiremo
Dori me

Ameno
Omenare imperavi ameno
Dimere Dimere matiro
Matiremo

r>Ameno

Omena-


re imperavi emulari
Ameno
Omenare imperavi emulari

Ameno
Ameno dore
Ameno dori me
Ameno dori me

Ameno dom
Dori me reo
Ameno dori me
Ameno dori me
Dori me am

Ameno
A-


meno

Ameno

>Omenare imperavi ameno
Dimere dimere matiro
Matiremo

r>Ameno

Omena-


re imperavi emulari
Ameno
Omenare imperavi emulari

Ameno
Ameno dore
Ameno dori me
Ameno dori me

Ameno dom
Dori me reo
Ameno dori me
Ameno dori me
Dori me am

Ameno
Ameno
Ameno dori me
Ameno dori me
Dori me...

Ameno
Ameno dore
Ameno dori me
Ameno dori me

Ameno dom
Dori me reo
Ameno dori me
Ameno dori me

Ameno
A-


meno
Ameno
Ame-


no dori me
Ameno
Ameno dori me

Ameno dom
Dori me reo
Ameno
Ameno dori me
Ameno
Ameno dori me